RYMESDE DÜŞMEK

Hose Araujo de Souza

Youüzbe-ýüz görmek üçin gaty köp arzuw edýärdim
top saňa agzymy ber
sizi däli etmän aljyraňňy edýär
üstüňden gülmek gaty az bolýar
sizi gadyrsyz edýär we sizi minnetdar edýär
gapyňy ýap, seni gujakla
gujagyňy duý
gujaklap, bedeniňi urýar
ýykylsaň, bir gysym siňdirýärsiň
Menem şunuň ýaly düýş görýärdim.

Her gije hemme zady aýdýardym
düýşlerimde hasratly düýş
mydama bedeniň ýanynda bolarsyň
elmydama ýanymda bolardym.

Men seni alada etmegi arzuw edýärin
gysyp, beýik goý
aklyňy däli edip pyşyrdasaň
seni gysyp, gysyşyňy duý
sizi gynaýar we bagyşlanmagyny haýyş edýär
we seniň diýýäniňi hiç haçan eşitme: ýok!

Salam doslar.
Meniň adym éoze Araujo de Souza, Belo Horizonte, Minas Gerais, Braziliýa, http://www.professorpoeta.com.br we http://www.contos de sacanagem.com.br web sahypalaryny dörediji we dolandyryjy, men türkmen dilinde neşir edýärin. Sahypalarymyza Türkmenistandan başga-da, Eýran, Yrak, Owganystan, Türkiýe ýaly dürli ýerlerde, türkmenlerde, girýänler tarapyndan girip bilýändigime örän şat. Işimi gowulaşdyrmak we gowulaşdyrmak üçin esas bolup biljek teklipler, tankytlar we pikirler üçin aragatnaşyk, web sahypalarym ýa-da josearaujodesouza@yahoo.com.br e-poçta arkaly habarlaşmak üçin hemmeleriň ygtyýaryna girdim.

http://Www.professorpoeta.com.br we http://www.contosdesacanagem.com.br web sahypalary hemaýatkärlik etmeýär we şonuň üçin mahabaty ýok, ýagny maňa hiç hili baha bermeýär. Olary şunuň ýaly arassa saklamaga kömek ediň, hyzmat etmek üçin islendik mukdarda pul goýberiň, Banco do Brasil-de 43.725-5 Banco 3608-0 hasabyna geçiriň.

ýa-da

Amazon arkaly elektron kitaplarymy baglanyşyk arkaly alyň

Çyn ýürekden sag boluň.

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s