අනන්ත ග්‍රේස්

හෝසේ අරුජෝ ද සූසා

උදෑසන
හිරුට අවදි වීම
අහස ආලෝකමත් කරමින්,
මම යාච් .ාවක් කියනවා
දෙවියන්ට ස්තූතියි
අසීමිත කරුණාව,
මේ ප්‍රීතිය
නැවත ඉපදීමට.
මම වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා
රාත්‍රිය පැමිණෙන තුරු
මට මහන්සියි
මාව තරු වලින් ආවරණය කරන්න
මම ආපසු ගෙදර එන විට
සඳකඩ පහණ යටතේ.
ආයුබෝවන්, ඉතින්,
නැවත වරක්,
පිළිගත්,
යහපතට මම ඔබට ස්තූතිවන්ත වෙමි
ජීවත් වෙන්න.

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s