Abathakathi abekho


(Moacyr Scliar)
Ngesikhathi ngisengumfana, ngangikholelwa kubathakathi, abesifazane abakhohlakele abachitha sonke isikhathi beceba izinto ezimbi. Abangane bami nabo bakukholwa lokho. Ubufakazi kithi kwakungowesifazane osekhulile kakhulu, umgulukudu owayehlala endlini encane ewayo ekugcineni komgwaqo wethu. Igama lakhe kwakungu-Ana Custódio, kodwa sasimbiza “ngomthakathi” kuphela.
Kwakukubi kakhulu, yena; ukhuluphele, mkhulu, izinwele zakhe zibukeka njengotshani, ikhala lakhe lide, unemvukuzane enkulu esilevini. Futhi bengihlala ngikhuluma ngedwa. Sasingakaze singene endlini, kodwa sasinesiqiniseko sokuthi uma singena, sizokuthola kulungisa ushevu embizeni enkulu.
Ubumnandi ebesibuthanda bekuwukumhlupha. Njalo lapho besihlasela igceke elincane siyokweba izithelo lapho nalapho, ngenhlanhla, isalukazi saphumela emgwaqweni sayothenga esitolo esincane esiseduze, sagijima samlandela simemeza sithi “mthakathi, mthakathi!”.
Ngokuvamile, izinganekwane zisho indaba ekhohlisayo, equkethe abalingiswa abazalwa emcabangweni wombhali.
Ngolunye usuku, sathola, phakathi nomgwaqo, imbuzi efile. Besingazi ukuthi ngesikabani lesi silwane, kepha ngokushesha sathola ukuthi sizokwenzenjani ngaso: sayiphonsa endlini yomthakathi. Okungaba lula. Ngokuphikisana nalokho okwakwenzeka njalo ekuseni, futhi mhlawumbe ngokungakhohlwa, wayeshiye iwindi langaphambili livulekile.
Ngaphansi komyalo kaJoão Pedro, owayengumholi wethu, sasiphakamisa lesi silwane, esasinkulu futhi sasinesisindo esiningi, futhi ngomzamo omkhulu samyisa ewindini. Sizamile ukuyiphusha ingene, kodwa kwabe sekubanjwa izimpondo kwesihenqo.

 • Wozani, – wamemeza uJoão Pedro, – ngaphambi kokuba umthakathi avele. Futhi waqhamuka. Lapho nje ekugcineni sikwazile ukwethula imbuzi ngefasitela, umnyango wavuleka futhi nanguya, umthakathi, ephethe induku yomshanelo. Sihleka, saphuma sabaleka. Mina, chubby, ngibe ngowokugcina.
  Futhi kwenzeka. Ngokuphazima kweso, ngafaka unyawo lwami emgodini futhi ngawa. Ngokushesha ngezwa ubuhlungu obukhulu emlenzeni wami futhi ngangingangabazi: wephukile. Ngibubula, ngazama ukusukuma, kepha ngehluleka. Futhi umthakathi, ehamba kanzima, kepha ephethe induku yomshanelo ngesandla, wasondela. Ngaleso sikhathi ikilasi lalikude, akekho owayengangisiza. Futhi lo wesifazane ngokungangabazeki wayengikhiphela ukufutheka kwakhe kimi.
  Ngesikhashana nje, wayeseduze kwami, ecasukile ngenxa yentukuthelo. Kodwa wabe esebona umlenze wami, futhi washintsha ngaso leso sikhathi. Wacathama eduze kwami ​​waqala ukumhlola ngekhono elimangazayo.
  “Iphukile,” esho ekugcineni. – Kepha singakulungisa. Ungakhathazeki, ngiyazi ukuthi ngingakwenza kanjani lokho. Ngangiwumhlengikazi iminyaka eminingi, ngangisebenza esibhedlela. Ngethembe.
  Wahlukanisa induku yomshanelo yaba yizicucu ezintathu nayo, futhi ngebhande lakhe lendwangu, wenza umchilo waba mncane, wenza umlenze wami ungasebenzi kahle. Izinhlungu zadamba kakhulu futhi, ngisekelwa yilo, ngaya endlini yami. “Shayela i-ambulensi,” kusho lo wesifazane etshela umama. Wamamatheka.
  Konke bekuhamba kahle. Bangiyisa esibhedlela, udokotela waphonsa umlenze wami futhi emasontweni ambalwa ngalulama. Kusukela lapho, angibange ngisakholelwa kubathakathi. Futhi ngaba abangane abakhulu nentokazi eyayihlala emgwaqweni wami, intokazi elunge kakhulu ebizwa ngo-Ana Custódio.

Ukuwela yisiNgisi sencwadi yami ethi Travessia – Contos e Poemas, esithengiswa ku-HotMart, futhi singathengwa ngezixhumanisi ezimbili:
https://go.hotmart.com/C44974415K
https://go.hotmart.com/C44974415K?dp=1
Ukufinyelela. Ngiyathenga. Sakaza izwi.
Ukugona
UJosé Araujo de Souza

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s